::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

 Obecna parafia p.w. św. Jana Chrzciciela swój rodowód wynosi z dawnej parafii w Białej. Niniejszy poczet obejmuje działalność proboszczów parafii w Białej do roku 1876, o których nie zachowały się dokładne wiadomości, przez co zamieszczone tu informacje są bardzo skromne.  W roku 1876, dzięki zabiegom ks. Jana Hetnera, następuje przeniesienie siedziby parafii do Janowa.


1. Ks. kan. Laurentius Starcogolius 1616 - 1640

Proboszcz parafii bialskiej i gorajskiej, kanonik zamojski


2. Ks. Walenty Dąbrowski (1639 -1694)

W roku 1646 proboszcz parafii Biała, Walenty Dabrowski zawiadamia biskupa krakowskiego o cudownych objawieniach Matki Bożej na terenie dzisiejszego Janowa Lubelskiego. Na polecenie biskupa przyjeżdża specjalna komisja osób duchownych w celu zbadania prawdziwości tych relacji. W miejscu objawień, według relacji świadków stawiają krzyż, a następnie niewielką kaplicę drewnianą (1647-48) w której umieszczono cudowny obraz Matki Bożej.


3. Ks. Albert Łabęcki (1664 - 1676)

Kanonik zamojski i dziekan urzędowski


4. Ks. Jan Rużyński (1676 - 1711)

?


5. Ks. Jan Fedorowicz (1711 - 1733)

?


6. Ks. Józef Staniewski (1733 - 1755)

Scholastyk opatowski, proboszcz bardzo dbający o dobra kościelne


7. Ks. Bartłomiej Dulewski (1755 - 1793)

?


8. Ks. Antoniewicz (1793 - 1801)

?


9. Ks. Głębicki (1801 - 1829)

?


10. Ks. Danielewski (1819 - 1829)

Od 16 maja 1819. Proboszcz bardzo zapobiegliwy. Dzięki jego staraniom stworzono w parafii drugi wikariat oraz wybudowano tzw. wikariówkę na terenie podarowanym przez hrabiego Zamoyskiego


11. Ks. Antoni Paschalis (1829 - 1850)

?


12. Ks. Franciszek Herman (1850 - 1853)

?


13. Ks. kan. Jan Hetner (1853-1875)

Po kasacie zakonu dominikańskiego w 1864r., co było sankcją za czynny udział Dominikanów w postaniu styczniowym, nastąpiło zagrożenie zagrabienia świątyni janowskiej. W tej sytuacji ks. Hetner wystąpił do rządu rosyjskiego z prośbą, a zarazem propozycją przeniesienia siedziby parafii  z kościoła w Białej do kościoła poklasztornego w Janowie. Prośbę swą motywował tym, że drewniany kościół w Białej jest zbyt mały dla potrzeb kilkunastotysięcznej parafii. W gruncie rzeczy chodziło o uchronienie kościoła przed zamianą na cerkiew. Uzyskał na to pozwolenie władz i 16 grudnia 1867r. kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi zastał oddany do użytku parafialnego, natomiast kościól w Białej został otwarty jako kaplica publiczna. Po zagrabieniu i rozparcelowaniu ziemi kościoła bialskiego przez rząd carski proboszcz musiał uciekać z parafii


14. Ks. kan. Franciszek Ostrowski (1875-1908)

 

Dziekan i kanonik kapituły lubelskiej. Oprócz pracy duszpasterskiej przeprowadził 1878 roku prace ratujące kościół przed zniszczeniem oraz zakupił łąkę położoną przy kościele, o którą rozgorzał w 1920 r. spór między ks. Zawiszą, a bractwami kościelnymi upominającymi się o prawa własności do łąki (obecny Plac Różańcowy).


15. Ks. kan.  Michał Zawisza (1908-1931)

Poświęcił dużo swojego czasu na opracowanie monografii parafii janowskiej w której zamieścił opis kościoła janowskiego, sporządzony przez dominikanina, przeora klasztoru janowskiego, o. Cypriana Gronostayskiego. Kronikę Parafialną doprowadził do czasów sobie współczesnych, to jest do roku 1931. W 1912 r. ks. Zawisza przeprowadził gruntowną restaurację świątyni janowskiej. Prace prowadzono mimo wielu trudności i niepowodzeń. Przerwał je wybuch I wojny światowej w 1914 r. W 1922 r. ks. Zawisza podjął się odbudować kościół w Białej spalony w 1914 r. przez Austryjaków. W kronice parafialnej ks. Zawisza zapisał, że po 34 latach pracy kapłańskiej, za odbudowę kościoła w Białej, musiał opuścić Janów w listopadzie 1931 r., zostawiając tu pracę całego swojego kapłańskiego życia.


16. Ks. inf. Józef Dąbrowski (1931-1953)

Był proboszczem od 15 listopada 1931. przeprowadził również wiele prac remontowych. W 1933r. została wykończona w Białej nowa plebania oraz odremontowano mieszkania wikariuszy. W 1934r. odremontowano gruntownie front budynku klasztornego i urządzono w nim sale parafialne. W następnych latach odremontowano dzwonnicę i parkan przy kościele. Nad krużgankami zmieniono pokrycie dachu z drewnianego na blaszane. W kwietniu 1939r. została ukończona budowa kaplicy w Momotach należących do parafii Janów. Podczas okupacji ks. Dąbrowski ukrywał się przed gestapo. Po wojnie dokonał remontu świątyni zniszczonej przez działania wojenne. W styczniu 1953r. został aresztowany za wygłaszanie wrogich kazań, nadużywanie uczuć religijnych. Zastał skazany na 12 lat więzienia, jednak w 1955r. zrehabilitowano go. Podczas jego nieobecności parafią zarządzał ks. Stanisław Barszczewski.


17. Ks. dziek. Stanisław Niedźwiński (1953-1955)

 

Od października 1953r. do 1955r. pracował jako administrator parafii i dziekan janowski. Rozpoczął starania o modernizację parafii, zgromadził wiele materiałów budowlanych do przebudowy dawnego klasztoru.


18. Ks. kan. Franciszek Trochonowicz  (1955-1969)

Od stycznia 1955 kolejnym proboszczem parafii jest ks. F. Trochonowicz, były więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, który szczególny nacisk kładł na duszpasterstwo młodzieży i młodych małżeństw.   Oprócz pracy duszpasterskiej zajmował się pracami gospodarczymi. W 1957 odnowiono dach nad nawą główna i wieżę. 1962r. gruntownie oczyszczono wnętrze kościoła i ołtarze oraz wyremontowano krużganki. W 1963r. ukończono prace modernizacyjne w budynku poklasztornym. Ks. Trochonowiczowi parafia zawdzięcza także zebranie i uporządkowanie archiwów parafialnych dotyczących kościoła i klasztoru. Ks. Franciszek Trochonowicz zmarł 19 marca 1969r. w szpitalu SS. Szarytek w Lublinie. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim.


19. Ks. kan. Roman Kwieciński 1969-1986

Od 23 czerwca 1969 jako administrator z prawami i obowiązkami proboszcza. Dziekan dekanatu janowskiego. Kontynuował linię duszpasterską swego poprzednika. Ks. Proboszcz znał potrzeby parafii, wykazywał dużo inicjatywy i zaangażowania w prace parafialne. Za najważniejsze zadanie postawił sobie koronację obrazu Matki Bożej Łaskawej. Starania w tej sprawie rozpoczął w 1984r. Uroczystości koronacyjne odbyły się w dniu 8 września 1985r. Ks. Proboszcz zmarł w styczniu 1986r.


20. Ks. inf. Edmund Markiewicz (1986-2008)

Od 7 marca 1986 proboszczem parafii p.w św. Jana Chrzciciela w Janowie Lub. jest ks. infułat Edmund Markiewicz. Sprawuje też funkcję dziekana dekanatu janowskiego i jest kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W ciągu jego obecnie trwającej kadencji zostało wykonanych wiele prac zmierzających do uświetnienia wyglądu świątyni i otoczenia. Wnętrze kościoła zostało gruntownie odrestaurowane łącznie ze wszystkimi ołtarzami na których zostały wykonane prace konserwatorskie. Wykonany został Plac Różańcowy, rozebrano stare zabudowania gospodarcze, pobudowano nowy budynek parafialny z plebanią i salami dla stowarzyszeń katolickich działających przy parafii. Praca duszpasterska zaowocowała powstaniem nowych kół różańcowych i wspólnot parafialnych, których obecnie jest ponad 20. W czasie kadencji ks. Proboszcza powstały nowe parafie erygowane z parafii janowskiej: parafia p.w. św. Jadwigi Królowej (na terenie Janowa), parafia w Andrzejowie, parafia w Krzemieniu, parafia w Wólce Ratajskiej. Pobudowana została tez kaplica w Łążku Ordynackim. W ostatnich latach ukazało się wiele wydawnictw i opracowań dotyczących sanktuarium maryjnego oraz śpiewniki z pieśniami maryjnymi.  Od kilku lat ukazuje się pismo parafialne "Róża w Rodzinie" informujące o życiu parafii. Bardzo okazale zostały przygotowane uroczystości związane z 350-leciem Objawień Matki Bożej w Janowie Lubelskim. Z inicjatywy ks. Proboszcza każdego roku odbywa się w październiku Kongres Różańcowy. 

do góry


21. Ks. kan. dr Jacek Bolesław Staszak (2008 - ...)

Od 13 lipca 2008 roku proboszczem parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lub. jest ks. dr Jacek Staszak. Urodzony 29 lipca 1950 r. w Biłgoraju. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1968 r. w Leżajsku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (1968-1974) dnia 10 czerwca 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa P. Kałwy. Przedstawił pracę magisterską z teologii na KUL pt. „Organy pomocnicze w zarządzie majątkiem kościelnym w parafii na terenach polskich w ostatnim pięćdziesięcioleciu." Jako wikariusz pracował w Tyszowcach (1974-1976), Nałęczowie (1976-1982), Krasnymstawie (1982-1984), Soli (1984-1989). Ostatnio był proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy. Ks. kan. dr Jacek Staszak jest pomocniczym wikariuszem sądowym w Sądzie Biskupim.

do góry

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2014